Ученички парламент

Рад ученичког парламента регулисан је Законом о основама система образовања и васпитања Члан 88

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у
школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину
уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи, односно сваког одељења у
средњој школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. овог закона.
Ученички парламент има пословник о раду.
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.

Пословник о раду ученичког парламента
Scroll to Top